Menu Sluiten

Klachtenprocedure en geschillenregeling

Alle klachten of geschillen, ook die door één partij als zodanig worden beschouwd, welke zich voordoen, dan wel in het vervolg mochten opkomen betreffende de totstandkoming, uitleg of uitvoering van een overeenkomst tussen Korthagen Opleidingen en een opdrachtgever, alsmede elke andere klacht of geschil ter zake van of in verband met een door Korthagen Opleidingen verzorgde cursus, zal ter beslechting in onderling overleg worden aangekaart, en wel op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken na het ontstaan van het geschil.

Kan in gezamenlijk overleg geen oplossing worden gevonden, dan wordt een geschillencommissie ingesteld. De geschillencommissie bestaat uit drie leden: de heer F. Faber van V&F Onderwijsconsult in Zeist, als lid aangewezen door Korthagen Opleidingen, één lid aan te wijzen door de andere partij, en een derde lid, gezamenlijk aan te wijzen door de twee hiervoor genoemde leden van de commissie. Indien deze derde een geschillencommissie, belangenvereniging of andere beroepsinstantie betreft, wordt aanmelding bij/lidmaatschap van die instelling geverifieerd.

De geschillencommissie komt tot een oordeel bij meerderheid van stemmen. Het oordeel is bindend voor de partijen en eventuele consequenties dienen snel afgehandeld te worden.

Indien een geschillencommissie wordt ingesteld en er langere tijd nodig is om onderzoek te doen worden partijen hierover schriftelijk in kennis gesteld, waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten en de wijze van afhandeling worden door Korthagen vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en minstens drie jaar bewaard.