Menu Sluiten

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw gegevens. Hieronder staat hoe we daarmee omgaan.

Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: Korthagen Opleidingen, Takstraat 14, 3572 HZ Utrecht, tel. 06-21910100, KvK-nummer: 30272706. Korthagen Opleidingen verkrijgt de persoonsgegevens die u verstrekt via het inschrijfformulier voor cursussen en (tijdens de cursus te verschaffen:) uw voornamen, geboortedatum en geboorteplaats ten behoeve van een aan u uit te reiken cursuscertificaat.

Persoonsgegevens

Korthagen Opleidingen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: voor- en achternaam, privéadres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum en -plaats, geslacht, functie en instelling waar u werkzaam bent en inhoud van communicatie, waaronder (bij cursussen op niveau 2 en 3) reflectieverslagen.

Doeleinden

Korthagen Opleidingen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact en het geven van informatie betreffende de deelname aan cursussen;
  • Een goede en efficiënte dienstverlening;
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Facturering, het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
  • Het geven van feedback over reflectieverslagen (bij cursussen op niveau 2 en hoger);
  • Het verstrekken van deelnamecertificaten;
  • Het behandelen van geschillen;
  • Alleen na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming: ca. 3x per jaar toesturen van een nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij aan een wettelijke verplichting voldaan moet worden. Korthagen Opleidingen zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden worden opgeslagen wanneer voor de nieuwsbrief van Korthagen Opleidingen gebruik wordt gemaakt van MailChimp. Deze partij is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zal houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Korthagen Opleidingen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft Korthagen Opleidingen passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

De website van Korthagen Opleidingen gebruikt geen cookies.

Overige verstrekte informatie

Alle achtergrondinformatie die door u wordt verstrekt, bijvoorbeeld tijdens cursussen, is vertrouwelijk voor het instituut en zijn medewerkers (bijv. informatie over bedrijfssituaties/-strategieën, klanten, werkprocessen).

Uw rechten

U heeft het recht om Korthagen Opleidingen een verzoek te doen tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij zullen binnen 1 maand voldoen aan zo'n verzoek, tenzij er sprake is van een betalingsachterstand.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Korthagen Opleidingen, Takstraat 14, 3572 HZ Utrecht. Of stuur een bericht via de contactpagina van deze website.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Korthagen Opleidingen, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.